Sheryl

Sheryl

Level 4 Designer

Tuesday 2:30-8:30
Wednesday 2:30-8:30
Thursday 9-2:30
Friday 9-5

Michelle

Michelle

Level 3 Designer

Monday 2:30-8:30
Tuesday 2:30-8:30
Thursday 2:30-8:30

Dawn

Dawn

Level 3 Designer

Monday 4-8:30
Wednesday 12-8:30
Friday 10-5
Saturday 9-3

Karalee

Karalee

Level 3 Designer

Monday 2:30-8:30
Wednesday 2:30-8:30
Thursday 9-2:30
Friday 10-5
Saturday 9-3

Randi

Randi

Level 2 Designer

Tuesday 10-2:30
Wednesday 2:30-8:30
Saturday 9-3

Teresa

Teresa

Level 2 Designer

Monday 2:30-8:30
Tuesday 2:30-8:30
Wednesday 2:30-8:30
Thursday 2:30-8:30
Saturday 9-3

Sammie

Sammie

Level 1 Designer

Tuesday 10-8:30
Thursday 2:30-8:30
Saturday 9-3